Shërbimet Tona

- Konsulencë Ligjore
- Leje Punësimi
- Leje e Qëndrimit
- Konsulencë:
  Bankare / Biznesi

 

1. Konsulencë Juridike - (seanca / ora)

2. Konsulencë Bankare - (seanca / ora)

3. Dokumentacion për shtetas të huaj - (personi)

4. Konsulencë Financiare - (seanca / ora)

5. AKT THEMELIMI & STATUT ( plotësim dokumentash dhe rregjistrim për "SHOQERI ME PERGJEGJESI TE KUFIZUAR")

6. Person Fizik pa T.V.SH 0-10 mil Lekë (individ i vetëm)
    @ Bilanci Vjetor (mbyllja perfundimtare)

7. Person Fizik pa T.V.SH 0-10 mil Lekë (nga 1-10 punonjës)
    @ Bilanci Vjetor (mbyllja perfundimtare)

8. Person Fizik me T.V.SH dhe Tatim Fitimi (nga 0-14 mil Lekë)
    @ Bilanci Vjetor (mbyllja perfundimtare)

9. Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, me T.V.SH & Tatim Fitimi ( 0-14 mil Lekë )
    @ Bilanci Vjetor (mbyllja perfundimtare)

10. Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar, me T.V.SH & Tatim Fitimi (> 14 mil Lekë )
    @ Marrëdhëniet me Doganën - (rakordime, import-export)
    @ Bilanci Vjetor (mbyllja perfundimtare)

11. Situacione financiare të brendshme me vlerë deri 10.000.000 ALL ( kontroll faturash, verifikim të lëvizjeve të brendshme, inventar, rakordim banka )